MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan tussen de schoolleiding, de ouders (of voogden) van de leerlingen en de medewerkers van de school. De wet verplicht elke school een medezeggenschapsraad op te richten en in stand te houden. De MR heeft een aantal rechten en plichten. De leden van de MR worden gekozen uit de ouders en het personeel. De medezeggenschapsraad van elke basisschool bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders;
  • vertegenwoordigers van het (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, die de individuele school betreffen zoals:

  • Inzet van personeelsformatie en financiële middelen;
  • belangrijke samenwerking met externe partijen;
  • veranderingen binnen het onderwijs van de betrokken school.

De medezeggenschapsraad heeft zowel een instemmingsrecht als een adviesrecht. Deze bevoegdheden zijn in het MR-reglement geregeld. Een voorbeeld van een MR-reglement is te vinden onder het kopje Statuut en Reglement.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn voor de eigen school en die niet schooloverstijgend zijn. Bijvoorbeeld: ouders én personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de schoolgids en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
In een aantal gevallen moet de directie van de school advies vragen over de plannen met de school. Een voorbeeld hiervan is het samengaan met een andere school.