Ouderraad

De scholen van De Waarden kennen naast de medezeggenschapsraad een ouderraad of oudercommissie. Dit overlegorgaan heeft geen wettelijk geregelde rechten. Meer informatie over de ouderraad vindt u in de schoolgids van de desbetreffende school.