Het Expertisecentrum

De visie van het Expertisecentrum is samen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid zorgen voor een optimale ontwikkeling van talenten.
Het vision statement hierbij is Empowerment: mensen in hun kracht zetten.

Vanuit het statement ‘empowerment’ heeft het Expertisecentrum een ondersteunende en verbindende rol bij de invulling en uitvoering van de bouwstenen. Dit is terug te zien in de overkoepelende rol van het Expertisecentrum bij de diverse projecten die op in het kader van inclusiever onderwijs worden ontwikkeld en uitgezet binnen de stichting.

Procesplan op weg naar inclusiever onderwijs

Positionering

Het Expertisecentrum beweegt zich tussen de scholen, het bestuur,  de directeuren en intern begeleiders en het bestuurskantoor.

Uitgangspunt:

Het Expertisecentrum werkt vanuit het gedachtengoed Passend Onderwijs (www.rijksoverheid.nl ) dat kort gezegd gericht is op het realiseren van een zo passend mogelijke onderwijsleersituatie, thuisnabij.

Kernwaarden:

Onze visie wordt ingevuld door kernwaarden die richtinggevend zijn in ons dagelijks handelen: samen, betrokken, verantwoordelijk, professioneel, objectief, zorgzaam.
Erkenning en herkenning van de ondersteuningsvraag is daarbij belangrijk.

Samen:

We werken nauw samen met de professionals binnen en buiten onze organisatie ( www.po3002.nl/). We zoeken en leggen de verbinding om te komen tot een waardevolle samenwerking waarin respect voor ieders kwaliteiten voorop staat. Co-teaching in evenwaardigheid.

Betrokken:

We maken onderdeel uit van de waarde(n)gemeenschap. We zijn en voelen ons betrokken bij de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden. We dragen onze visie uit in ons handelen op de werkvloer.

Verantwoordelijk:

Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Het eigenaarschap van de ondersteuningsvragen ligt bij de scholen. Wij zijn verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk aansluiten bij deze ondersteuningsvragen op inhoud en proces, om gezamenlijk te komen tot een passende onderwijsleersituatie waarbij we oog hebben voor de onderwijsbehoeften.
We leggen verantwoording af over ons handelen, zowel naar elkaar als naar de betrokkenen.

Professioneel:

Wij dragen bij aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs, dat is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van talenten. We hebben oog voor individualiteit in diversiteit.
We dragen zorg voor het versterken van onze eigen professionaliteit, zowel op inhoud als op ondersteunende vaardigheden.

Zorgzaam:

Zorgzaam betekent voor ons openstaan, belangstellend en ondersteunend zijn. Sharing is caring.