onze scholen

Stichting de Waarden is een stichting voor interconfessioneel basisonderwijs. Onder de verantwoordelijkheid van de Waarden werken 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs) intensief samen om krachtig onderwijs te realiseren, geïnspireerd door de christelijke waarden.
Onze scholen vormen gezamenlijk 6 leergemeenschappen:

 1. Fijne Aarde-Kompas-Singel-Achtsprong
 2. Bastion-Molenvliet-Rietvest
 3. Arenberg-Neerhof-Toren-Palet
 4. Hoeksteen-Klaverhoek
 5. Regenboog
 6. Schittering-Grienden

Het doel van deze leergemeenschappen is onder andere samenwerken en gezamenlijk verder vormgeven aan ons onderwijs.

de Achtsprong, Achthuizen deachtsprong.dewaarden.nl

Onze school ligt in Achthuizen, een hechte dorpsgemeenschap. Achthuizen hoort bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Samen met de ouders streeft het team naar een school, waar kinderen zich thuis voelen. Alles draait  immers om de kinderen. Zij helpen mee aan de fijne sfeer op onze school en kunnen zo op “natuurlijke wijze” hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Elk kind krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Voor ons zijn de volgende 8 aspecten van groot belang -dat zijn de 8 sprongen vooruit- die bij ons op school centraal staan en waar we met z’n allen inhoud aan geven: waarden en normen, sociaal-emotionele ontwikkeling, kwaliteit, zorg, communicatie, brede en smalle identiteit, beleid en bepaalde randvoorwaarden.

de Arenberg, Zevenbergen dearenberg.dewaarden.nl

Kindcentrum de Arenberg is een kindcentrum voor kinderen van 0-12 jaar. We maken onderdeel uit van het plan ‘Serena’ in Zevenbergen West. We willen een veilig en warm kindcentrum zijn voor zoveel mogelijk kinderen uit Zevenbergen waarbij het welbevinden van onze kinderen hoog in het vaandel staat. De missie is; ‘Samen ben je sterker en samen kom je verder’. Gekeken naar het welbevinden van onze kinderen, richten we ons op Kindcentrum de Arenberg op hun ontwikkeling door samen met dagopvang en onderwijs te zorgen voor een doorgaande lijn voor de kinderen. Samen met de ouders/verzorgers, vanuit verschillende verantwoordelijkheden, wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van ieder kind op weg naar een zelfstandige deelname in de maatschappij van (over-)morgen. Hoe deze maatschappij eruit ziet, is niet duidelijk. Wat voor ons wel duidelijk is, is dat kunnen samenwerken, zelfstandig kunnen werken, zelfvertrouwen hebben en kunnen “ontwikkelen” onmisbare kwaliteiten zijn voor kinderen, om zich straks optimaal te kunnen ontplooien.

het Bastion, Klundert hetbastion.dewaarden.nl

Basisschool het Bastion is een protestants-christelijke basisschool. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel kunnen en mogen leren en vooral dat zij elke dag met plezier naar school gaan. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. Daarbij spelen de ouders een belangrijke en stimulerende rol. De ouderbetrokkenheid binnen de school vinden we belangrijk en zeker een voorwaarde om alles te kunnen en blijven doen waar we voor staan. Onze school vindt het belangrijk dat de kinderen in een goed werk- en leefklimaat kunnen opgroeien. We willen de kinderen prikkelen en uitdagen om nieuwe dingen aan te pakken. We maken veel gebruik van ICT op school. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben hun eigen device en maken hier dagelijks gebruik van. Het ICT-gebruik is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs aan de kinderen.

de Fijne Aarde, Fijnaart defijneaarde.dewaarden.nl

Op onze interconfessionele basisschool staan diversiteit, ontmoeting en dialoog centraal. We gaan op zoek naar hoe verschillen gevierd kunnen worden. Ieder individu is anders en heeft zijn/haar eigen waarden, afkomst, cultuur en levensovertuiging.  Kinderen, leerkrachten en ouders leren met en van elkaar en dagen elkaar uit om zichzelf en het onderwijs proactief en grensverleggend te ontwikkelen. We willen onze kinderen de basis bieden die zij nodig hebben om uit te groeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen die nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen en in staat en bereid zijn om deze met een open en onderzoekende houding tegemoet te treden. We streven ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal-emotioneel en creatief competent voelen. Ze hebben een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander en zij zijn bovenal GELUKKIG. Ons motto is: “samen groeien met plezier.”

de Grienden, Lage Zwaluwe degrienden.dewaarden.nl

Basisschool de Grienden is een interconfessionele basisschool, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Op school leren we samen werken, leren, spelen en groeien. De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg, zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten.
Ons motto is: “Eenheid in verbondenheid”.

de Hoeksteen, Zevenbergschen Hoek dehoeksteen.dewaarden.nl

Basisschool de Hoeksteen is een school die staat voor goede leeropbrengsten op alle ontwikkelingsgebieden in een veilige sociale omgeving, waarbij de betrokkenheid van de ouders van groot belang is. Zo bieden wij de kinderen een stevig fundament voor hun verdere persoonlijke en sociale groei naar evenwichtige en verantwoordelijke jonge mensen die zowel zelfstandig als in groepsverband kunnen functioneren in een dynamische en multiculturele samenleving.

de Klaverhoek, Moerdijk deklaverhoek.dewaarden.nl

IBS de Klaverhoek wil zich ontwikkelen tot een school waar onderwijs van de toekomst gegeven wordt gekenmerkt door een goede kwaliteit, persoonlijke begeleiding en passend onderwijs, waarbij de leerlingen voorbereid worden op een plaats in de 21ste eeuw. De belangrijkste doelstelling van het onderwijs op IBS de Klaverhoek is het creëren van een leeromgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien op sociaal, emotioneel, creatief en intellectueel gebied. De leerling staat centraal in zijn/haar leerproces. We gaan uit van de ontwikkeldoelen van de leerlingen in plaats van het volgen van de leerstof. Daarnaast moeten leerlingen de mogelijkheid krijgen om te leren, om fouten te maken, om te oefenen. Samenwerken is essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind.

het Kompas, Heijningen hetkompas.dewaarden.nl

Basisschool het Kompas is een kleine, veilige basisschool waar Passend Onderwijs voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat:

 • er een goede en positieve samenwerking is met ouders en hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid;
 • kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen;
 • het kind centraal staat en het onderwijs is afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind;
 • er op verschillende niveaus kan worden gewerkt d.m.v. combinatieklassen;
 • er naast het leren ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
 • er wordt gewerkt aan de sociale competenties van kinderen;
 • het schoolklimaat positief, sociaal en veilig is;
 • kinderen leren zelfstandig te werken en behulpzaam te zijn.

de Molenvliet, Klundert demolenvliet.dewaarden.nl

CBS de Molenvliet is een brede school. Naast het leren van kennis en diverse vaardigheden willen we een schakel zijn in onze wijk. Dit blijkt uit de diverse contacten en activiteiten. Volgens ons is ieder kind uniek en heeft zijn/ haar eigen mogelijkheden. Vanuit de protestants christelijke normen en waarden die wij leren uit de Bijbel willen wij een veilige en vertrouwde omgeving bieden aan alle kinderen om zich te kunnen ontplooien tot het hoogst haalbare. Vanuit een positief kritische houding stellen we hoge en reële doelen aan de leerlingen op cognitief en sociaal niveau. Onze overtuiging bij de brede school is dat ‘verbinden’ een vorm van ‘verrijken’ is. De brede school CBS de Molenvliet biedt meerwaarde aan de kinderen, aan de ouders en is tegelijk goed voor het versterken van de leefbaarheid in de wijk. Met de brede school investeren we op al deze domeinen.

de Neerhof, Zevenbergen deneerhof.dewaarden.nl

Op basisschool De Neerhof bereiden kinderen voor op hun toekomst in de maatschappij waarin zij voor zichzelf opkomen, verantwoording nemen, zich blijven ontwikkelen en sociaal vaardig zijn. Aangezien de maatschappij onderhevig is aan veranderingen, dienen wij het onderwijs af te stemmen op wat voor onze kinderen belangrijk is voor de toekomst. Wij willen dat iedereen erbij hoort, elkaar respecteert en met elkaar kan samenwerken om resultaten te behalen. In ons lesprogramma zal expliciet aandacht besteed worden aan deze vaardigheden. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken dan alleen.

het Palet, Klundert hetpalet.dewaarden.nl

Als SBO-school maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Onze missie luidt: elk kind heeft een eigen kleur! Onze kernwaarden hebben we omschreven in termen als excellentie, samenwerkend, respect en inspirerend. Onze kernkwaliteiten zijn gebaseerd op flexibel, structuur, onderzoekend, denkend in mogelijkheden en een lerende organisatie. We begeleiden als school voor speciaal basisonderwijs kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is belangrijk dat alle kinderen zich welkom en veilig voelen op onze school.

de Regenboog, Zevenbergen deregenboog.dewaarden.nl

De Regenboog staat voor krachtig onderwijs, passend in de 21e eeuw. In ons onderwijs streven we ernaar om vanuit passie en vakmanschap structureel aan kwaliteitsverbetering te werken, omdat wij vinden dat kinderen daar recht op hebben. Continuïteit en stabiliteit in de bezetting vinden wij erg belangrijk. We leren als team van elkaars kwaliteiten, zetten ons flexibel in en werken opbrengst- en handelingsgericht. Wij willen dat onze kinderen actief en met veel plezier “leren leren”. We vinden het belangrijk dat taal en rekenen een goede basis vormen. Daarnaast inspireren we kinderen tot kritisch en creatief denken. Wij willen onze kinderen op deze manier goed voorbereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. Er zijn nieuwe perspectieven ontstaan op werken en leren. We maken het mogelijk dat onze kinderen talenten ontwikkelen om betrokken in het leven te staan, ondernemend te kunnen werken en nieuwsgierig te blijven leren. Zij leren zo denken en handelen vanuit talenten en mogelijkheden.

de Rietvest, Klundert derietvest.dewaarden.nl

De Rietvest is een basisschool die zit in een omschakeling van klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat, adaptief en gepersonaliseerd, d.w.z onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van iedere leerling. Aandachtspunten zijn: werken aan zorgverbreding, het sociaal-emotionele aspect bij kinderen, zelfstandig werken en het functioneren van de leerkrachten. Een belangrijk ontwikkelpunt voor de komende jaren is het zelfstandig leren en onderwijs op maat (niveau).

de Schittering, Hooge Zwaluwe deschittering.dewaarden.nl

Onze schitterende school, gelegen in Hooge Zwaluwe, is een interconfessionele basisschool. Onze leerkrachten werken dagelijks aan onderwijs dat passend is bij de complete belevingswereld en talentontwikkeling van al onze leerlingen. Met ons gevarieerde lesaanbod, sterk team en een gezonde passie voor vernieuwend onderwijs werken we maximaal samen aan kwalitatief hoogstaand en betekenisvol onderwijs. Met als basis respect en hulpvaardigheid moeten begrippen als veiligheid, eigenheid, vertrouwen en betrokkenheid, maar zeker ook geluk, sfeer en kwaliteit zichtbaar zijn in onze manier van werken. Ons motto is hierbij: ‘Jij mag jezelf zijn en samen willen we groeien.’ ‘Jij mag jezelf zijn’ wat voor ons betekent dat er verschillen mogen zijn en dat het voor ons een uitdaging is om hiermee om te gaan. ‘en samen willen we groeien’ wat voor ons betekent dat we, met vallen en opstaan, samen werken en samen leren om zo die kwaliteit te leveren die nodig is om onze leerlingen te laten groeien in de maatschappij van nu en die van de toekomst.

de Singel, Willemstad desingel.dewaarden.nl

Sinds 1891 bieden wij onderwijs op de Singel. Door de jaren heen hebben we tal van onderwijsontwikkelingen meegemaakt. Dat geeft ons veel ervaring. We sluiten naadloos aan bij de hoge kwaliteitseisen van het huidige onderwijssysteem. We bieden kinderen de kennis die ze later nodig hebben en laten kinderen hun eigen talenten gebruiken om te leren.

de Toren, Zevenbergen detoren.dewaarden.nl

Als team van de Toren geloven wij erin dat wij het verschil kunnen maken, in het leven van kinderen, als school en als team. Bij alles wat we doen stellen we het leren van onze leerlingen (en teamleden) centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talenten en willen een stevige basis (een fundament) ontwikkelen waar kinderen hun verdere leven van kunnen profiteren. We zijn trots op ons bevlogen team, dat niet alleen bestaat uit betrokken leerkrachten, maar ook onderwijsassistentes, specialisten en overige medewerkers die het leerproces van onze leerlingen ondersteunen.

Contact

Stichting voor Interconfessioneel Basisonderwijs
Stichting de Waarden • Kristallaan 1 • 4761 ZC Zevenbergen
Tel: 0168 404502 • info@dewaarden.nl