Disclaimer

Stichting de Waarden besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting de Waarden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Stichting de Waarden of door u aan Stichting de Waarden door middel van de website van Stichting de Waarden of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Stichting de Waarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Stichting de Waarden via deze website. Stichting de Waarden aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting de Waarden garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Stichting de Waarden toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Waarden mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

In alle mailcorrespondentie van Stichting de Waarden is het volgende opgenomen: Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Stichting de Waarden geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (met bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Waarden u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Waarden u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met bijlagen).