Zoals elke school in het Primair Onderwijs verwerken ook onze scholen persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. In dit Privacy & Cookie Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en van uw kind(eren).

Privacy Statement & Contactgegevens

Stichting de Waarden is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Kristallaan 1, 4761 ZC te Zevenbergen, en treedt op als schoolbestuur. Dit lichten wij in dit Privacy Statement verder toe. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0168-40 45 02 en per e-mail via info@dewaarden.nl.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u uw kind aanmeldt bij een school binnen ons bestuur en wanneer uw kind onderwijs volgt bij ons. Dit Privacy Statement geeft u als ouder of verzorger informatie over de verwerking van persoonsgegevens van uw kind en van uzelf.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?

Stichting de Waarden verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven (wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van uw kind?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij Stichting de Waarden. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Stichting de Waarden zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting de Waarden. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Stichting de Waarden zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Om in contact te komen kunt u een mail sturen naar info@dewaarden.nl. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij van u en uw kind verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze afspraken worden vastgelegd in de eerdergenoemde verwerkersovereenkomsten.

Cookie Statement & Cookies

Op onze website(s) gebruiken we cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Verder gebruiken we cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website(s) gebruiken, maar we bekijken niet wat u als individuele bezoeker op onze website doet. Omdat we alleen cookies gebruiken die uw privacy niet schenden hoeven we u niet om toestemming te vragen voor de cookies.