Statuut en reglement

Het medezeggenschapsstatuut heeft een tweeledig karakter: informerend, maar óók construerend.

In het statuut wordt beschreven welke medezeggenschapsorganen er zijn en wat hun bevoegdheden zijn. Deze bevoegdheden zélf zijn verankerd in het reglement van de medezeggenschapsraad en gemeenschappelijk raad. In informatieve zin worden ze ook opgenomen in het medezeggenschapsstatuut. De beschrijving van de medezeggenschapsorganen zoals opgenomen in het statuut toont in feite het organogram van medezeggenschap.

Daarnaast heeft het statuut een regulerende functie ten aanzien van een drietal punten:

1. In het statuut wordt vastgelegd hoe en wanneer door het schoolbestuur aan de medezeggenschapsorganen de informatie wordt verstrekt die nodig is voor het uitoefenen van medezeggenschap.

2. In het statuut wordt geregeld op welke wijze de medezeggenschapsorganen elkaar en hun achterbannen informatie verstrekken over hun activiteiten en op welke wijze de facilitering is geregeld.

3. In het statuut wordt vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt tussen bevoegd gezag en (G)MR over de toekenning van faciliteiten aan de leden van de GMR en de MR-en. Dit niet alleen m.b.t. de tijd gedurende welke de personeelsleden binnen de raad hun werkzaamheden – naast het bijwonen van de vergaderingen – kunnen onderbreken voor werkzaamheden  rond een raad, maar ook m.b.t. het vergoeden van de kosten van deskundigen die door de (G)MR worden geraadpleegd.

In de reglementen voor de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden de bevoegdheden van de raden beschreven.

Naast het algemene adviesrecht hebben de raden ook instemmingsrecht of adviesrecht bij specifieke onderwerpen. In de reglementen worden ook de verkiezingen geregeld en hoe personeel en ouders betrokken worden bij de medezeggenschap.

Om het statuut of de reglementen in te zien ga naar:

Huishoudelijk reglement GMR – januari 2017 def

Reglement GMR stichting De Waarden met toelichting_versie oktober 2019

Medezeggenschapsstatuut Stichting de Waarden versie oktober 2019