Missie

De missie vormt het fundament onder het werk van de Stichting. Hierin wordt aangegeven wat en op welke wijze men wil invulling wil geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs.

“Stichting De Waarden wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn. Vanuit een christelijke identiteit wil de Stichting kinderen en medewerkers een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving bieden”.

De missie van de organisatie wordt samengevat in het volgende mission statement:

“Kracht in onderwijs”

Visie

Onze scholen werken vanuit de inspiratie van de christelijk-sociale traditie. We zien de school als een waardengemeenschap waarin we een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het individu en we herkennen en erkennen zijn/haar capaciteiten en eventuele tekortkomingen. Onze stijl kenmerkt zich in “ Waarde(n)vol uitdragen”.

Onze pedagogische opdracht is van oudsher om de aan ons toevertrouwde kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijs is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van hun talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat zij nodig hebben. Ieder kind beschikt over talenten. Wij willen hen zodanig vormen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste zin van het woord. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed – bovengemiddeld – onderwijs. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en scholen kenmerken zich door een opbrengstgerichte cultuur. Medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen. We besteden eveneens aandacht aan de kwaliteit van de relatie met ouders, de communicatie en de samenwerking.

Onze visie wordt ingevuld door 4 kernwaarden die richtinggevend zijn in ons dagelijks handelen:

1) Professioneel

2) Zorgzaam

3) Duurzaam

4) Samenwerkend