Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting De Waarden

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) als onderdeel van Stichting De Waarden tracht binnen dit orgaan belanghebbenden een stem te geven en daadwerkelijk impact te genereren.
Een GMR-lid is onafhankelijk en handelt onafhankelijk van de eigen school of het eigen kind.
Zij of hij zet zich in voor het algemeen belang van alle scholen en laat zich voeden door de ouders en personeelsleden van het scholencluster, waarmee hij of zij de contacten onderhoudt.

Visie

Stichting De Waarden heeft als uitgangspunt dat scholen onderling verschillen en hun eigen brede identiteit behouden binnen de groep. De GMR ondersteunt dit principe van harte. Conform het wettelijke kader worden veel zaken die de school zelf aangaan op MR-niveau besproken en besloten. De GMR behandelt schooloverstijgende onderwerpen. Denk aan personeelsbeleid, financiën en verdeling van gelden, onderwijskundige lijnen die het bestuur uitzet en de ondersteuning die het stafbureau van Stichting De Waarden aan de scholen geeft.

Secretariaat:

Het secretariaat van de GMR is in handen van mevr. Vera Huijgens: secretariaatgmr@dewaarden.nl