Veruit de meeste klachten van ouders kunnen rechtstreeks met de school worden afgehandeld. Wanneer dat niet mogelijk is door de aard van de klacht of omdat de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan de ouder een beroep doen op de klachtenregeling.
Elke school heeft in dit kader een contactpersoon met wie de ouder die een klacht heeft, contact opneemt. De contactpersoon adviseert de klager met het doel de klacht te verhelpen.  Ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon. De namen van de contact- en vertrouwenspersonen staan vermeld in elke schoolgids.
Klachten kunnen alleen schriftelijk en ondertekend bij de vertrouwenspersoon worden aangemeld. De vertrouwenspersoon zal eerst proberen om de oplossing van het probleem bij de klager en de aangeklaagde of bij de directie van de betrokken school te leggen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de klachtencommissie. Het College kan de klacht zelf afhandelen of via de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Klik hier voor de klachtenregeling. Deze is ook op alle scholen opvraagbaar.

2018-12-01 – Klachtenregeling Stichting De Waarden